recognition

  • Giải 3 cuộc thi thiết kế thư viện thành phố Copenhagen, Đan Mạch năm 2014.

Copenhagen Modern Library Idea Design Competition - 2014 - 3rd Prize Award

  • Dự thi thiết kế bảo tàng trẻ em ở thành phố Louisville - tiểu bang Kentucky - Mỹ 

Louisville children's museum Idea Competition - 2013 - Participant

  • Tham gia và thực hiện thuyết trình tại hội thảo thiết kế quy hoạch đô thị tại Seoul do Viện quy hoạch đô thị Hàn Quốc tổ chức năm 2014.

Chủ đề bài thuyết trình: "Sự chuyển hóa hình thái không gian của Hà Nội"

Presenting at the Urban Planning Design Conference in Seoul - UDIK (Urban Design Institute of Korea) - 2014

Topic: "The transformation of spatial morphology of Hanoi"

  • Inspiration Hotel Idea Design Competition - In Nature 2014 - Participant

Dự thi cuộc thi thiết kế Khách sạn do Opengap tổ chức năm 2014

  • Design A Beautiful House Idea Design Competition - 2015 - Participant

Dự thi thiết kế nhà đẹp do BW-international tổ chức năm 2015

client list